1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro objednávku služeb podání inzerátů na inzertní portály z webu www.zahranicni-inzerce.cz, který je provozován Andrea Veselá, IČ:01492063, se sídlem Přemyšlenská 74, 182 00 Praha 8. Tyto VOP upravují vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem v oblasti poskytnutí služby mezi Andrea Veselá, IČ:01492063, se sídlem Přemyšlenská 74, 182 00 Praha 8 (dále jen „Poskytovatel“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Uživatel“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Uživatel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Uživatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
a má možnost se s nimi seznámit.

Zahranicni-inzerce.cz je internetový server poskytující službu vložení inzerátů na webové stránky.

Službou se rozumí umístění inzerátu Uživatele na internetové inzertní servery třetích stran.

Inzerátem se rozumí nadpis a text inzerátu, kontaktní údaje (e-mail, telefon, webová adresa), informace o poloze (kraj, okres, město) a multimediální prvky (obrázky, videa).

 

2. Objednávka služby a platba

Objednávku služby Uživatel provádí prostřednictvím objednávkového formuláře na stránce Poskytovatele, viz www.zahranicni-inzerce.cz

Uživatel se zavazuje uhradit cenu za objednanou službu do 7 dnů od objednání na bankovní účet Poskytovatele.

Neuhradí-li Uživatel cenu za objednanou službu do 7 dnů, smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatel zaniká.

Ceny se řídí dle platného ceníku na www.zahranicni-inzerce.cz

Uživatel je povinen před odesláním objednávky zkontrolovat zadané údaje v objednávkovém formuláři. Poskytovatel neodpovídá za formální nebo gramatické chyby uvedené v inzerátu Uživatele, neodpovídá taktéž za nesprávnost kontaktních údajů. Pokud Uživatel zjistí nesrovnalosti ve svém inzerátu ještě před provedením služby, může požádat Poskytovatele o úpravu svého inzerátu. Zjistí-li Uživatel nesrovnalosti ve svém inzerátu až po provedení služby, nelze se již domáhat jakékoli úpravy inzerátu, náhrady služby nebo vrácení platby.

3. Plnění služby

Poskytovatel se zavazuje službu provést v rozsahu uvedeném v objednávce Uživatele a to max. do 5 pracovních dnů od přijetí platby. Služba je však většinou prováděna v kratším termínu, zpravidla do 2-3 pracovního dne od přijetí platby.

Inzeráty jsou vkládány na internetové inzertní servery dle uvážení Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje po provedení služby Uživateli poskytnout seznam inzertních serverů, kam byl inzerát Uživatele umístěn.

Poskytovatel nezodpovídá za nedostupnost inzertních serverů třetích stran.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb zahranicni-inzerce.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru zahranicni-inzerce.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

4. Práva poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu Uživatele, aby zajistil bezproblémové vložení inzerátu na inzertní servery třetích stran.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby Uživateli, a to především v případech, kdy je inzerát v rozporu s platnými zákony České republiky anebo je v rozporu s dobrými mravy. Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání služeb serveru zahranicni-inzerce.cz.

5. Ochrana osobních údajů

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email: zahranicni-inzerce@seznam.cz).

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Poskytovatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese zahranicni-inzerce@seznam.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Poskytovatele.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2010. Poskytovatel je oprávněn obchodní podmínky kdykoli změnit.